Algemene voorwaarden

Update: juli 2023

Artikel 1: Definities

 • Aanbod: een voorstel, bijvoorbeeld offertes en prijsopgaven, gedaan door of namens Suus Bridal Boutique, hierna: “Suus Bridal Boutique” tot het sluiten van een Overeenkomst.
 • Algemene Voorwaarden: onderhavige set algemene voorwaarden.
 • Dienst: werkzaamheden die door of namens Suus Bridal Boutique in opdracht van de Koper worden verricht.
 • Suus Bridal Boutique: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, Suus Bridal Boutique, gevestigd te Oosterbeek (6862 AR) aan het adres Utrechtseweg 138, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 90719638, die een Overeenkomst sluit met de Koper.
 • Koper: degene die, rechtspersoon of natuurlijke persoon, met Suus Bridal Boutique een Overeenkomst sluit.
 • Order: het door de Koper aan Suus Bridal Boutique gedane aanbod/voorstel tot het sluiten van een Overeenkomst.
 • Overeenkomst: de tussen de Koper en Suus Bridal Boutique tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de verkoop, koop en levering van het Product en/of de Dienst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Partijen: Suus Bridal Boutique en de Koper gezamenlijk.
 • Prijs: het voor het Product en/of de Dienst door de Koper aan Suus Bridal Boutiquet te betalen bedrag.
 • Product: de door Suus Bridal Boutique op grond van de Overeenkomst aan de Koper televeren roerende zaak.

Hetgeen in de Algemene Voorwaarden in enkelvoud is gesteld, dient in voorkomend geval in meervoud te worden begrepen.

Artikel 2: Toepasselijkheid en uitleg

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke uitnodiging tot het doen van een Aanbod, Aanbod, Order en Overeenkomst tussen Suus Bridal Boutique en de Koper.
 2. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden. Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van de Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
 3. Iedere verwijzing door de Koper naar eigen inkoop- of andere algemene voorwaarden wordt door Suus Bridal Boutique uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Suus Bridal Boutique deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.
 5. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of op andere wijze haar rechtsgeldigheid verliest, blijven Partijen aan de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden gebonden. Partijen zullen in voornoemd geval in overleg treden om eerstgenoemde bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking van deze bepaling.
 6. Suus Bridal Boutique is bevoegd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden worden aan de Koper toegezonden.

Artikel 3: Aanbod, aanvaarding en Overeenkomst

 1. Elk Aanbod van Suus Bridal Boutique is vrijblijvend, tenzij het een termijn voor aanvaarding bevat.
 2. Bij een Aanbod van Suus Bridal Boutique komt een Overeenkomst tot stand door aanvaarding van dit Aanbod door de Koper.
 3. Indien de aanvaarding door de Koper (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod komt de Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Suus Bridal Boutique anders aangeeft.
 4. Bij een Order van de Koper, komt een Overeenkomst tot stand wanneer Suus Bridal Boutique de Order heeft aanvaard door deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk te bevestigen c.q. daaraan uitvoering te geven.
 5. Indien de aanvaarding van Suus Bridal Boutique (zoals weergegeven in lid 4) afwijkt van de Order van de Koper komt de Overeenkomst tot stand conform de aanvaarding van Suus Bridal Boutique, tenzij de Koper binnen drie werkdagen na de aanvaarding bezwaar heeft gemaakt.
 6. Een wijziging van de Overeenkomst geldt slechts indien Suus Bridal Boutique deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en geldt alleen voor de betreffende Overeenkomst.
 7. Door een wijziging van de Overeenkomst kan het oorspronkelijk opgegeven moment van levering worden gewijzigd.
 8. Als de Koper aan Suus Bridal Boutique gegevens verstrekt, mag Suus Bridal Boutique uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod op deze gegevens baseren.
 9. Suus Bridal Boutique kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 10. Suus Bridal Boutique kan niet worden gehouden aan door haar verstrekte gegevens (bijvoorbeeld prijslijsten, brochures, folders en informatie op haar website) wanneer in haar Aanbod niet expliciet naar die gegevens wordt verwezen.

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s.
 2. De door Suus Bridal Boutique gehanteerde Prijs is exclusief:
  • omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege;
  • eventueel in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst te maken kosten, (bijvoorbeeld vermaak-, verpakkings-, transport-, verzekerings-, reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten), tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 3. Suus Bridal Boutique is gerechtigd de Prijs te verhogen indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat in redelijkheid niet van Suus Bridal Boutique mag worden verwacht dat tegen de oorspronkelijk overeengekomen Prijs wordt geleverd. Suus Bridal Boutique zal de Koper op de hoogte stellen van haar voornemen tot het verhogen van de Prijs. Indien de Koper niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan zij in het geval dat de Prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd, de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan Suus Bridal Boutique ontbinden.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden en verzuim

 1. Betaling van facturen dient als volgt plaats te vinden:
  • 50% op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten;
  • 50% op het moment van levering.
 2. Indien een factuur wordt toegezonden, dient betaling van deze factuur plaats te vinden binnen acht dagen na factuurdatum door overmaking op een door Suus Bridal Boutique aangewezen bankrekening.
 3. Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een bankrekening van Suus Bridal Boutique.
 4. Indien de Koper niet (tijdig) betaalt, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is dan contractuele rente van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd) verschuldigd. Wanneer de wettelijke (handels)rente hoger is dan de contractuele rente is de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 5. Indien de Koper niet (tijdig) betaalt, is de Koper aan Suus Bridal Boutique buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Momenteel is dit de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Naast de buitengerechtelijke kosten is de Koper tevens de gerechtelijke en executiekosten verschuldigd.
 6. De door de Koper verrichte betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten (lid 3), vervolgens in mindering op de verschuldigde rente (waaronder ook begrepen de lopende rente) en ten slotte in mindering op de hoofdsom (in volgorde van factuurdata, waarbij als eerste aan de oudste facturen wordt toegerekend).

Artikel 6: Moment van levering

 1. Indien Partijen geen datum van levering (Leverdatum) zijn overeengekomen, wordt het Product twee dagen voor de gelegenheidsdatum (Uiterste termijn) geleverd. Deze Uiterste termijn geldt als een fatale termijn. De Leverdatum is geen fatale termijn.
 2. De termijn vangt aan nadat de Koper heeft voldaan aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
 3. Indien het moment van levering wijzigt, ontvangt de Koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 4. Wanneer de Leverdatum wijzigt en de wijziging leidt niet tot overschrijding van de Uiterste termijn, dient de Koper Suus Bridal Boutique schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om alsnog tot levering over te gaan. Indien Suus Bridal Boutique binnen deze termijn niet tot levering overgaat, kan de Overeenkomst worden ontbonden. De Koper heeft dan, voor zover van toepassing, recht op teruggave van het reeds voor het Product en/of de Dienst betaalde gedeelte van de Prijs.
 5. Indien niet tijdig kan worden geleverd door omstandigheden die voor rekening van de Koper komen, dan is Suus Bridal Boutique niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de overschrijding van de Leverdatum of Uiterste datum. Indien deze situatie zich voordoet, treden Partijen in overleg over een nieuwe Leverdatum.

Artikel 7: Levering, uitvoering en risico overgang

 1. Het Product wordt pas besteld na het sluiten van de Overeenkomst én voldoening van de eerste 50% van de factuur.
 2. Nadat Suus Bridal Boutique het Product heeft besteld, kan de maat of het model niet meer worden gewijzigd.
 3. Levering vindt plaats vanaf de winkel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het Product gaat op dat moment op de Koper over.
 4. Indien de Koper wenst dat het Product wordt verzonden, dan geschiedt dit voor rekening en risico van de Koper.
 5. Suus Bridal Boutique is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
  De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Het Product wordt door de Koper wordt afgehaald dan wel door Suus Bridal Boutique of een door haar ingeschakelde derde bij de Koper op het overeengekomen adres afgeleverd.
 7. Indien de Koper het ter beschikking gestelde Product niet afneemt dan wel nalatig is in het verstrekken van de informatie die noodzakelijk is voor de levering, is Suus Bridal Boutique gerechtigd de (resterende) levering op te schorten en/of het Product op te slaan voor rekening en risico van de Koper. Suus Bridal Boutique behoudt zich het recht voor om de schade die zij lijdt door het handelen van de Koper te vorderen en/of de Overeenkomst te ontbinden. Een en ander schort de betalingsverplichting van de Koper niet op.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Suus Bridal Boutique geleverde Producten blijven eigendom van Suus Bridal Boutique, tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al haar verplichtingen jegens Suus Bridal Boutique uit hoofde van enige met Suus Bridal Boutique gesloten Overeenkomst tot het leveren van zaken (Product) en/of het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van Dienst(en), waaronder tevens begrepen alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomst.

Artikel 9: Eigendomsrechten Suus Bridal Boutique

 1. Het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product en de overige zaken die Suus Bridal Boutique in eigendom toebehoren, mogen niet worden gewijzigd c.q. aangepast, vervreemd c.q. doorverkocht of in (mede)gebruik worden gegeven aan een derde dan wel onderverhuurd en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 2. De Koper is niet bevoegd het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product en de overige zaken die Suus Bridal Boutique in eigendom toebehoren te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Suus Bridal Boutique veilig te stellen en dient ervoor te zorgen dat de zaken onbeschadigd en in nieuwstaat blijven. Waardevermindering van de zaken komt voor rekening van de Koper.
 4. De Koper verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product en/of de overige aan Suus Bridal Boutique in eigendom toebehorende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen o.a. – maar niet uitsluitend – brand, ontploffings- en waterschade en diefstal.
 5. Voor het geval Suus Bridal Boutique haar eigendomsrechten wil uitoefenen c.q. veiligstellen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke  toestemming aan Suus Bridal Boutique en door Suus Bridal Boutique aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Suus Bridal Boutique zich bevinden en voor rekening van de Koper terug te nemen.

Artikel 10 Verplichtingen van de Koper

 1. De Koper zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Suus Bridal Boutique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, zoals maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens) gewichtsverlies, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan Suus Bridal Boutique worden verstrekt. In artikel 7 lid 2 is opgenomen dat de maat of het model niet meer kan worden gewijzigd nadat het Product is besteld.
 2. De Koper is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen te nemen c.q. op te volgen, die bij het gebruik van het Product en/of de overige zaken die Suus Bridal Boutique in eigendom toebehoren (in acht) moeten worden genomen.

Artikel 11: Annuleren en ruilen

 1. De koop kan niet worden geannuleerd.
 2. Het Product kan niet worden geruild.

Artikel 12:Klachten

 1. Het Product moet de eigenschappen bezitten die de Koper op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
 2. Afwijkingen met betrekking tot maat, kleur, stoffen, structuur e.d. vormen alleen een reden tot klagen als deze afwijkingen uit technisch oogpunt onaanvaardbaar zijn volgens geldende en gebruikelijke normen of handelsgebruik.
 3. De Koper dient het Product onmiddellijk na levering te onderzoeken. De Koper dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, nadat zij de klacht heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken deze klacht schriftelijk te melden aan Suus Bridal Boutique.
 4. Klachten over facturen dienen door de Koper binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan Suus Bridal Boutique te worden gemeld.
 5. De klacht dient schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk te geschieden, zodat Suus Bridal Boutique in staat is adequaat te reageren en indien nodig een en ander te onderzoeken. De Koper dient Suus Bridal Boutique een redelijke termijn te geven en in de gelegenheid te stellen de klacht te
  onderzoeken.
 6. Indien sprake is van normale slijtage, vlekken, niet-kundig(e), onzorgvuldig(e) of oneigenlijk(e) gebruik/onderhoud/(reparatie)werkzaamheden is de klacht nimmer gegrond.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Suus Bridal Boutique is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden;
  • de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Suus Bridal Boutique aan denOvereenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Suus Bridal Boutique toegerekend kunnen worden;
  • de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Overeenkomst.
 2. Suus Bridal Boutique is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade en gederfde winst.
 3. Suus Bridal Boutique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Suus Bridal Boutique is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Op Suus Bridal Boutique rust geen onderzoeksplicht.
 4. Suus Bridal Boutique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Koper de wet- en regelgeving niet heeft nageleefd en/of verstrekte gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd of een en ander niet op de juiste wijze heeft gebruikt.
 5. Indien Suus Bridal Boutique aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van het Product en/of de Dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 10.000,– per gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen.
 6. De aansprakelijkheid van Suus Bridal Boutique is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Suus Bridal Boutique of haar leidinggevende en/of ondergeschikten.

Artikel 14: Ontbinding

 1. Suus Bridal Boutique is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:
  • een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring van de Koper;
  • door de Koper het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement;
  • met betrekking tot alle of een deel van de Kopers activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator of bewindvoerder;
  • een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van de Koper wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
  • de Koper een natuurlijk persoon betreft en zij komt te overlijden;
  • de Koper haar voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een schuldhulpverlening of een schuldsanering ten uitvoer legt.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van het Product en/of de Dienst alsmede ontwerpen, tekeningen, monsters, stalen, modellen, documentatie en alle andere materialendie worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Suus Bridal Boutique en de Koper, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Suus Bridal Boutique of diens leveranciers. De levering van het Product en/of de Dienst strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
 2. De Koper verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht.
 3. De Koper zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Suus Bridal Boutique een en ander op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
 4. Het gebruiksrecht, vervalt van rechtswege bij het einde van de Overeenkomst.
 5. Indien de Koper inbreuk maakt op de in dit artikel genoemde intellectuele eigendomsrechten kan Suus Bridal Boutique alle schade die hierdoor ontstaat op de Koper verhalen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Koper aldaar woonplaats heeft.
 2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
 3. Alle geschillen tussen Partijen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.